www.mediawave.hu | www.romerhaz.eu | www.passportcontrol.eu | www.filmfundgyor.eu

 


 

TARTÓSHULLÁM / MEDIAWAVE EGYÜTTLÉT

30. KIADÁS

2020. április 28-május 2.

 

 

 

TARTÓSHULLÁM / MEDIAWAVE EGYÜTTLÉT

30. KIADÁS

2020. április 28-május 2.

 


 

TARTÓSHULLÁM / MEDIAWAVE EGYÜTTLÉT

30. KIADÁS

2020. április 28-május 2.

 

 

 

TARTÓSHULLÁM / MEDIAWAVE EGYÜTTLÉT

30. KIADÁS

2020. április 28-május 2.

etnik Archív
2019. augusztus CsPSzVHKSzCsPSzVHKSzCsPSzVHKSzCsPSzVHKSzCsPSz Aktuális program:
2019.08.21.
01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031

KÖZVETLEN KÉRDÉS

Név:
E-mail:
Kérdés:

HÍRLEVÉL

Név:
E-mail cím:
Feliratkozom az alábbi hírlevelekre:
MEDIAWAVE
MEDIAWAVE webTV
Passport Control
Adatok módosítása, leiratkozás vagy aktiválás újraküldése:
KÉPAJÁNLÓ

:: MEDIAWAVE 2007 :: "CSALÁDOK, CSALÁDFÁK, GENERÁCIÓK" TUDOMÁNYOS KONFERENCIA :: Tilcsik György: Egy szombathelyi polgárcsalád felemelkedése a 19. században


Tilcsik György:
Egy szombathelyi polgárcsalád felemelkedése a 19. században


Horváth József 1793. október 15-én, a Sopron megyei Muzsajon született csizmadiale-gény az 1810-es évek közepe táján Szombathelyen telepedett le, 1816. március 16-án pedig a püspöki mezőváros polgára lett. Horváth 1820. január 20-án házasságot kötött a város egyik legtekintélyesebb és nem sokkal korábban elhunyt polgárának özvegyé-vel, Rába Juliannával, és e frigyből négy gyermek – 1820. december 6-án Miklós, 1822. január 2-án Boldizsár, 1823. június 20-án Anna és 1825. március 18-án József – született, akik közül utóbbi három élte meg a felnőtt kort.
Horváth József jóllehet tagja volt csizmadiák céhének, az 1830-tól kezdve több-ször is bérbe vette a várostól a városi erdőkön termett gubacs leszedésének jogát, majd fokozatosan mind nagyobb mértékben foglalkozott kereskedéssel, és miután ügyessé-ge, rátermettsége révén megtalálta számítását, eredeti fogalakozását fokokozatosan feladva gubacs-, majd gabonakereskedő lett. Életvitele, működése és tevékenysége hamar elnyerte polgártársai elismerését, amelynek eredményeként 1831 és 1842 között a város külsőtanácsosa, azt követően pedig 1848 májusáig Szombathely belsőtanácsá-nak tagja volt, miközben 1837-től nyolc éven át a város házipénztárát is kezelte.
Az 1838-ban megözvegyült Horváth anyagi körülményei lehetővé tették, hogy mindkét fiúgyermeke a Szombathelyi Premontrei Gimnáziumba járjon. Boldizsár 1831 és 1837 között igen jó eredménnyel abszolválta az iskolát, József azonban 1840-ben még az ötödik osztály befejezése előtt kimaradt a gimnáziumból. Ezután apja mellett kitanulta a kereskedés mesterségét, és előbb annak társa lett, majd pedig nyomdokaiba lépett. Boldizsár a gimnázium elvégzését követően előbb a Szombathely Filozófiai Líceumban, majd 1839 és 1841 között a Győri Királyi Jogakadémián folytatta tanul-mányait. Sikeres ügyvédi vizsgáját követően, 1843-ban visszatért szülővárosába, ahol ekkor külsőtanácsossá és mezei rendőrkapitánnyá, 1845-ben pedig főjegyzővé és le-véltárossá választották.
Horváth József Anna nevű leánya 1846-ban Szombathelyen házasságot kötött Márkus József gombkötő legénnyel, aki 1822-ben – későbbi apósához hasonlóan – Sopron megyében, nevezetesen Chernelházán született, és aki 1845-ben kapott Szom-bathelyen polgárjogot. Házasságukból 1847 1860 között nyolc gyermek született.
Horváth Boldizsár 1846-ban feleségül vette Szombathely város egyik legbefo-lyásosabb polgára, Schenk Ferenc dohánykereskedő Klára nevű leányát, 1849 1860 között öt gyermekük – Jenő, Miklós, Gizella, Emília és Irma – született. Nevéhez fű-ződik Szombathely város 1848. március 17-ei rendkívüli népgyűlésén elfogadott, 16 pontból álló petíció megfogalmazása, mely nyilvánvalóan erősen közrejátszott abban, hogy 1848. június 23-án a szombathelyi kerület országgyűlési képviselőjévé választot-ták, és jegyzőjeként mindvégig részt vett az első népképviseleti országgyűlés munká-jában.
A világosi fegyverletétel után amnesztiával menekült meg a börtönbüntetéstől, ám 1853-ban az ügyvédi tevékenység gyakorlásától eltiltották, ezért a következő év-ben osztrák ügyvédi vizsgát volt kénytelen tenni. Ezt követően herceg Batthyány Fü-löp körmendi uradalmának jogtanácsosaként dolgozott. Az 1850-es években előbb ismeretségbe, majd mind szorosabb kapcsolatba került Deák Ferenccel, vélhetően en-nek volt köszönhető, hogy meghívást kapott az 1861 elején megtartott az országbírói értekezletre.Horváth Boldizsár

Horváth Boldizsár – aki az 1860-as évek elején saját, időközben megözvegyült húga családjával együtt Pestre költözött – kiváló jogi felkészültségét és remek szónoki képességeit 1861-ben, majd 1865-ben is országgyűlési képviselőként kamatoztatta. Deák híveként és munkatársaként tevékeny szerepet játszott a kiegyezés előkészítésé-ben, és valójában nem okozott meglepetést, hogy 1867. február 19-én ő kapta meg az igazságügyminiszteri tárcát. 1871. június 11-én lemondott e tisztségről, ám a misztéri-um élén eltöltött bő négy esztendő alatt több, nagyfontosságú, és az ország későbbi életét jelentősen befolyásoló döntés előkészítése és végrehajtása fűződött nevéhez. 1861-ben az MTA levelező, 1868-ban pedig tiszteletbeli tagjává választották. 1871 és 1877 között a Magyar Földhitel Rt elnöke volt, 1877 és 1884 között pedig Kismarton-ban az Esterházy család hitbizományi uradalmának zárgondnoki teendőit látta el. A Mikszáth Kálmán baráti köréhez tartozó Horváth Boldizsár 1888-ig Szombathely, azt követően pedig 1892-ben történt visszavonulásáig Temesvár országgyűlési képviselője volt. 77 éves korában, 1898. október 28-án Budapesten hunyt el, ahol két nappal ké-sőbb a Kerepesi úti temetőben temették el.


Márkus Emília

Gyermekei közül Jenő a Budapesti Királyi Tábla tanácselnöke lett, Gizella báró Eötvös Lorándhoz, Emília Láng Lajos egyetemi tanárhoz, a képviselőház alelnökéhez, Irma pedig Radisics Jenőhöz, az Országos Iparművészeti Múzeum igazgatójához ment feleségül. Húgának, Annának gyermekei közül Márkus István előbb újságíró, később igazságügyminiszteri titkár, majd országgyűlési képviselő volt. Miklós a Földhitelinté-zet titkára lett, akit elsősorban fordításai miatt számon tart az irodalomtörténet. Öcs-csük, József előbb szintén újságíróként kereste kenyerét, majd 1875-től a főváros szol-gálatába lépett. Végigjárva a hivatali ranglétrát előbb főjegyző, később alpolgármester, majd polgármester, 1897 és 1906 között pedig Budapest főpolgármestere volt. 1898-tól a főrendi ház örökös tagjává, 1910-ben országgyűlési képviselővé választották. Legfiatalabb testvérük, Emília színésznő lett, aki már 17 éves korától a Nemzeti Szín-ház tagja volt. A századfordulón Jászai Mari mellett a legnevesebb drámai művésznő-ként tartották számon, aki számos nagysikerű színpadi alakítás mellett szerepelt az 1901-ben forgatott első magyar filmben is. Férje, Pulszky Károly, az Országos Képtár igazgatója volt, majd annak halála után Párdány Oszkárhoz ment nőül.
A szombathelyi illetőségű Horváth és Márkus család tagjai hátrahagyva a szü-lővárost és annak még alig-alig városias miliőjét, az 1860-as évek elején Pestre költöz-tek, ahol – elsősorban Horváth Boldizsárnak köszönhetően rendkívül gyorsan felemel-kedve a társadalmi ranglétrán – az ország legszűkebb politikai, társadalmi és szellemi elitjének tagjaivá váltak. Fontos hangsúlyozni, hogy egyrészt e valóban óriási minősé-gi változás hátterében nem a tőke, hanem – a nem kevés szerencse mellett – elsősorban a tehetség, a szorgalmas tanulás, valamint az ezek révén megszerzett magasszintű tu-dás és felkészültség állt, másrészt kétségtelen az is, hogy annak – ha nem is tudatos, ám mégis – igazi megalapozója és valódi elindítója az 1793. október 15-én Muzsajon született és az 1810-es évek közepén Szombathelyre települt fiatal csizmadiamester, a később kereskedővé lett Horváth József volt, aki családtagjaival együtt az 1860-as évek elején a fővárosba költözött, és 1872. január 21-én ott is hunyt el.

KERESŐ


      
KIEMELT HÍREK
TAGSÁGOK
MAGYAR FESZTIVÁL SZÖVETSÉG

A MEDIAWAVE

Kiváló Minősítésű Magyar Fesztivál

 

A MEDIAWAVE Minősített

Európai Fesztivál

PARTNER OLDALAK

 

 

 

 

SZABADOS MUSIC

DIRECTORY

 


Kártyás fizetés szolgáltatója
Elfogadott kártyák